0

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

Posted by goldfish on October 11, 2010 in บทความนาฏศิลป์ไทย |

นาฏศิลป์ไทย สันนิษฐานว่ามีมูลเหตุเกิดขึ้นมาจาก

 

๑. เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ 

          โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติของมนุษย์  เช่น  แขน ขา หน้าตา  หรือการแสดงความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในกิริยาอาการต่างๆ  เช่น  ความโกรธ ความรัก โศกเศร้า  เสียใจ  มนุษย์ได้ใช้ลักษณะท่าทางต่างๆ เหล่านี้ในการสื่อความหมาย   และนำมาดัดแปลงให้นุ่มนวลน่าดู ชัดเจนไปกว่าธรรมชาติ จนเกิดเป็นศิลปะการฟ้อนรำขึ้นและใช้เป็นการแสดง  โดยมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ  จนกระทั่งเกิดเป็นท่าทางการร่ายรำที่งดงามที่เป็นพื้นฐานของการฟ้อนรำ 

๒.เกิดจากการมนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจ เมื่อหยุดพักจากภารกิจประจำวันเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องต่างๆ สู่กันฟัง เช่น นิทาน นิยาย ต่อมาได้มีวิวัฒนาการโดยนำเอาดนตรีมาประกอบการเล่าเรื่องเหล่านั้น  ภายหลังมีการประดิษฐ์ท่าทางต่างๆ และมีการพัฒนารูปแบบไปเป็นการร่ายรำจนถึงขั้นการแสดงเป็นเรื่องราว 

        .เกิดจากการละเล่นเลียนแบบของมนุษย์ ที่มักหาความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการเลียนแบบแม้เรื่องราวของตนเอง เช่น เลียนแบบท่าทางของพ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ หรือเลียนแบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น  การเล่นงูกินหาง     การเล่นขายของ ความสนุกของการเล่นเลียนแบบอยู่ที่การได้เล่นเป็นคนอื่น   ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงขั้นต้นของมนุษย์   ที่นำไปสู่  การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ 

        .เกิดจากการเซ่นบวงสรวงบูชาเทพเจ้า       ในสมัยก่อนมนุษย์มีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า พระผู้เป็นเจ้า    สิ่งศักดิ์สิทธิ์  และจะเคารพบูชาในสิ่งที่ตนนับถือ  เมื่อมนุษย์เกิดความหวั่นกลัวจะมีการเคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากการอธิษฐานบวงสรวงบูชาด้วยอาหาร  ต่อมามีการบวงสรวงบูชาด้วยการร่ายรำ มีการเล่นเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า  และมีการร้องประกอบ  เพื่อให้เทพเจ้าพอใจ มีความกรุณาผ่อนผันหนักเป็นเบา  หรือประทานให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2010-2015 goldfish All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.